Magyar Katolikus Püspöki Kar

Az MKPK közleménye a veszélyhelyzet idejére hozott korábbi rendelkezések módosításáról

Olyan jár­vány­ügyi sza­bá­lyok léptek életbe, amelyek követ­kez­tében meg­szűn­tek a kijá­rási kor­lá­to­zá­sok, és or­szá­go­san le­he­tő­vé vált a li­tur­gia nyil­vá­nos vég­zé­se.

2020. június 14-től, úrnapjától kez­dő­dően ál­ta­lá­no­san vissza­von­ják a va­sár­na­pi szent­mi­sén való rész­vé­tel kö­te­le­zett­sé­ge alól fel­men­tést, ha­csak az ille­té­kes me­gyés­püs­pök más­ként nem ren­del­kezik.

Tovább 0

Hirdetések

Visszaállunk a megszokott miserendre. A szombati előesti szentmisét – nyári időszakban – a piliscsabai templomban tartjuk. Ha Ligetről az előesti szentmisére való eljutás valakinek gondot jelentene, jelezze, és megoldjuk. A vasárnapi szentmisék kezdete előtt fél órával gyónási lehetőség. A klotildligeti templomban tartandó szentmiséket közvetítjük még egy ideig azok számára, akik saját döntésük alapján nem vesznek […]

Tovább 0